Петрография фанининг ривожланиш тарихи

Петрография фанинингривожлаништарихи схематик равишдаучтадавргабўлинади:

  • Микроскоп кашфэтгунчабўлгандавр (бунгаXIXасрнингбиринчиярми).
  • Физиографикдавр (тоғжинсларнитасвифлашдаври, XIXасрнингккинчиярми).
  • Аналитик давр.

Биринчидаврда петрография алоҳидафанбўлмай, унингтараққиёти (эволюцияси) геология фанинингривожланишибилананиқланарэди. Россияда петрография фаниниасосчисиМ.В.Ломоносовҳисобланади. У табиатнинг доимий ўзгариб туришиват оғжинсларнинг ва тоғларнинг ҳосилб ўлишини айтиб кетган. Геология вапетрография ниривожлантиришда чет эл олимлар ининг хизматикатта. Инглизолими Лайель 1925 йил геология даактуал принцип назариясиниишлабчиқди.


Минераллар

image3

image1

image2

image3

image3

image3